سلام.متن ارسالی برای ترجمه میتواند اسکن کتاب باشد؟

پاسخ کاربر

 سلام

بله، کیفیت مناسب تهیه شود تا مترجم دچار مشکل نشود.

موفق باشید

مدیر سایت