در صورتی که زودتر از موعد کار را تحویل دهیم، آیا به دستمزدمان اضافه میشود یا خیر؟

پاسخ کاربر

سلام

خیر درصورتی که زودتر تحویل دهید می توانید سفارش دیگری انتخاب فرمایید. سیستم به صورت پیشفرض به صورت همزمان بیشتر از یک ترجمه به هر مترجم واگذار نمی کند.

موفق باشید

مدیر سایت