در زمان ارسال مدارک با خطای "نام مدرک نوشته نشده است." مواجه می شوم . علت و راهکار چیست !؟ 

پاسخ کاربر

 در فیلد مربوط به نام مدرک، نام مدرک (مثلا تصویر کارت ملی یا تصویر مدرک دانشگاهی) نوشته شود سپس ارسال فرمایید

مدیر سایت