من مترجم هستم و درحال حاضر در سایت های مختلفی ترجمه می کنم، ثبت نام سایت شما از کی فعال می شود؟

پاسخ کاربر

بخش مترجم در هفته آینده و بخش مشتری 15 روز بعد از فعال شدن بخش مترجم باز می شود.

مدیر سایت