در صورت اخراج يك مترجم مبالغي كه در حساب كاربري اش بوده پرداخت نخواهد شد؟
پاسخ کاربر

تمامی مبالغ در موعد مشخص شده پرداخت می شود و بعد از تسویه حساب کامل اکانت مترجم از سیستم حذف می شود. لطفا این موارد را از سیستم پیام داخلی پیگیری فرمایید. 

نامشخص