سفارش های قفل شده:

گاهی سفارشی در لیست سفارشات متناسب با مترجم هست ولی به صورت قفل شده! چگونه می توان این سفارشات را بررسی و انتخاب کرد؟

پاسخ کاربر

سفارشاتی که قفل شده است با اینکه در پلن مترجمی شما هستند قابل انتخاب نیستند این سفارشات به یکی از دلایل زیر موقتا از دسترس خارج می شوند.

- مشخص نبودن مبلغ سفارش (تغییر تعداد لغات)

- پیچیده بودن متن

- ناخوانا بودن فایل

- اعمال تعییرات در سفارش (زمان/قیمت/...)

- توضیحات مشتری که خارج از چهارچوب فعالیت سایت است.

- درخواست مشتری

- انتخاب مترجم خاص (با توجه به زمینه تخصصی متن)

- ...

نامشخص