سلام. آیا مقاله ای با موضوع تخصصی و غیر عمومی مانند الکترونیک را می توان با پلن برنزی ترجمه کرد؟

پاسخ کاربر

سلام

انتخاب با مشتری است. پیشنهاد ما برای بهترین کیفیت حداقل پلن نقره ای است. اگر مشتری فقط نیاز به انجام یک ترجمه داشته باشد می توان از پلن برنز استفاده کرد.

موفق باشید

مدیر سایت