سلام

چرا مدیران محترم سایت تعداد مترجمان سایت را روز به روز بیشتر می کنند؟ آیا تعداد سفارشات سایت در اندازه ای هست که به همه مترجمان در طول ماه چند ترجمه برسد؟؟؟؟؟؟؟ 900 مترجم کافی نیست!

 

پاسخ کاربر

 سلام

از تمامی مترجمان آزمون گرفته می شود و لزوما همه فعال نمی شوند. ما باید شرایط مساوی برای همه مترجمان فراهم کنیم. ظرفیت های لازم برای دریافت سفارشات بیشتر ایجاد شده است.

مدیر سایت