من متقاضی ترجمه از انگلیسی به فارسی هستم. آیا آزمون هم فقط به همین منحصر میشه یا ترجمه از فارسی به انگلیسی هم هست؟

پاسخ کاربر

بله آزمون عمومی فقط ترجمه انگلیسی به فارسی است.

مدیر سایت