طرح توجیهی پروژ...

فارسی به انگلیسی

14

صفحه

امتیاز

3 روز 22 ساعت 2 دقیقه

زمان ترجمه

* موضوع ترجمه های فارسی به انگلیسی به صورت کامل نمایش داده نمی شود.