دریافت گواهینامه های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( OHSAS 18001 ) ، مدیریت انرژی ( ISO 50001 ) ، مدیریت فرآیند آموزشی ( ISO 10015 ) , مدیریت کیفیت رضایت مشتری و رسیدگی به شکایات ( ISO 10002 ) و گواهینامه نظام آراستگی محیط کار ( S 5 )

فارسی به روسی

1

صفحه

امتیاز

3 ساعت 35 دقیقه

زمان ترجمه