حسن م.

انگلیسی به فارسی

بیوگرافی

حسن م. از سه شنبه، 1 اردیبهشت 1394 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 797,264 کلمه در قالب 196 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی حسن کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه حسن در ترجمه، مکانیک است.

196

تعداد سفارش

797,264

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز

زمینه های تخصصی ترجمه حسن م.