سجاد و.

انگلیسی به فارسی

بیوگرافی

آقای سجاد و. از پنج شنبه، 6 آبان 1395 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 236,684 کلمه در قالب 85 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی سجاد دکترا می باشد. زمینه های مورد علاقه سجاد در ترجمه، است.

85

تعداد سفارش

236,684

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز

زمینه های تخصصی ترجمه سجاد و.