تماس با ترجمه تخصصی از طریق دو شماره جدید 66989400 و 66989500 ممکن شد، مشتریان و همکاران گرامی از این پس علاوه بر 6 شماره قبلی می توانید با این 2 شماره نیز تماس بگیرید.