در صورتی که مترجم یا مترجمانی برای شما ترجمه ای را انجام داده باشند. می توانید سفارشات بعدی خود را به ایشان ارجاع دهید.