اگر برای انجام ترجمه خود زمان کافی ندارید و حتی پلن های فوری ما پاسخگوی نیاز شما نیست می توانید از خدمات ترجمه موازی استفاده فرمایید. در این روش با توجه به حجم ترجمه می توانید فایل را بین مترجمان تقسیم کنید. جزئیات خدمات ترجمه موازی در جدول زیر آورده شده است.


 تعداد مترجمان   تعداد لغات قابل ترجمه در روز صفحه پلن ترجمه
3 مترجم 6.000 لغت 24 صفحه فوری
5 مترجم 10.000 لغت 40 صفحه فوری
7 مترجم 14.000 لغت 56 صفحه فوری
 
توجه داشته باشید:
- هر صفحه استاندارد ترجمه 250 لغت دارد.
- در روش ترجمه موازی با تعداد بیشتر از 3 مترجم باید متن نهایی ویرایش شود.