ترجمه کامپیوتر

ترجمه مقاله کامپیوتر توسط مترجمان متخصص و تحصیل کرده در رشته کامپیوتر با استفاده از دیکشنری های تخصصی رشته کامپیوتر انجام می شود. 

برای ترجمه کامپیوتر هر 3 پلن ترجمه پیشنهاد می شود البته با توجه به میزان تخصصی بودن متن بهتر است حداقل پلن نقره ای انتخاب شود.

مترجم کامپیوتر

تعدادی از مترجم های کامپیوتر

بیان ب.

فرهاد ح.

میلاد ش.

زهرا پ.

حمیرا ف.