قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی ادبیات و زبانشناسی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 3 روز
678,300 ریال
316,825 ریال
124,925 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 1 تا 6 روز
678,300 ریال
316,825 ریال
124,925 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 6 تا 11 روز
606,900 ریال
283,475 ریال
111,775 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 11 تا 18 روز
585,480 ریال
273,470 ریال
107,830 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 18 تا 31 روز
556,920 ریال
260,130 ریال
102,570 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 31 تا 69 روز
514,080 ریال
240,120 ریال
94,680 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 69 تا 203 روز
456,960 ریال
213,440 ریال
84,160 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه ادبیات و زبانشناسی

124925 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه ادبیات و زبانشناسی به قیمت 124,925 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی ادبیات و زبانشناسی