قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 3 روز
508,725 ریال
237,619 ریال
93,694 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 1 تا 6 روز
508,725 ریال
237,619 ریال
93,694 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 6 تا 11 روز
455,175 ریال
212,606 ریال
83,831 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 11 تا 18 روز
439,110 ریال
205,102 ریال
80,872 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 18 تا 31 روز
417,690 ریال
195,098 ریال
76,928 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 31 تا 69 روز
385,560 ریال
180,090 ریال
71,010 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 69 تا 203 روز
342,720 ریال
160,080 ریال
63,120 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه حقوق

93694 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه حقوق به قیمت 93,694 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق