قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زیرنویس


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 3 روز
305,235 ریال
142,571 ریال
56,216 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 1 تا 6 روز
305,235 ریال
142,571 ریال
56,216 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 6 تا 11 روز
273,105 ریال
127,564 ریال
50,299 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 11 تا 18 روز
263,466 ریال
123,062 ریال
48,524 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 18 تا 31 روز
250,614 ریال
117,058 ریال
46,156 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 31 تا 69 روز
231,336 ریال
108,054 ریال
42,606 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 69 تا 203 روز
205,632 ریال
96,048 ریال
37,872 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه زیرنویس

56216 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه زیرنویس به قیمت 56,216 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زیرنویس