قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی علوم اجتماعی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 3 روز
339,150 ریال
158,412 ریال
62,462 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 1 تا 6 روز
339,150 ریال
158,412 ریال
62,462 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 6 تا 11 روز
303,450 ریال
141,738 ریال
55,888 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 11 تا 18 روز
292,740 ریال
136,735 ریال
53,915 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 18 تا 31 روز
278,460 ریال
130,065 ریال
51,285 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 31 تا 69 روز
257,040 ریال
120,060 ریال
47,340 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 69 تا 203 روز
228,480 ریال
106,720 ریال
42,080 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه علوم اجتماعی

62462 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه علوم اجتماعی به قیمت 62,462 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی علوم اجتماعی