قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی عمران


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %20 0 تا 3 روز
385,600 ریال
153,200 ریال
76,600 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %20 1 تا 6 روز
385,600 ریال
153,200 ریال
76,600 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 6 تا 11 روز
337,400 ریال
134,050 ریال
67,025 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 11 تا 18 روز
322,940 ریال
128,305 ریال
64,152 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 18 تا 31 روز
303,660 ریال
120,645 ریال
60,322 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 31 تا 69 روز
274,740 ریال
109,155 ریال
54,578 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 69 تا 203 روز
236,180 ریال
93,835 ریال
46,918 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه عمران

76600 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه عمران به قیمت 76,600 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی عمران