قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی عمومی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 1 روز
452,200 ریال
210,900 ریال
83,125 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 0 تا 3 روز
452,200 ریال
210,900 ریال
83,125 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 3 تا 6 روز
404,600 ریال
188,700 ریال
74,375 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 6 تا 9 روز
390,320 ریال
182,040 ریال
71,750 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 9 تا 15 روز
371,280 ریال
173,160 ریال
68,250 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 15 تا 34 روز
342,720 ریال
159,840 ریال
63,000 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 34 تا 101 روز
304,640 ریال
142,080 ریال
56,000 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه عمومی

83125 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه عمومی به قیمت 83,125 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی عمومی فوری