قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی عمومی نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 2 روز
339,150 ریال
158,175 ریال
62,344 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 1 تا 4 روز
339,150 ریال
158,175 ریال
62,344 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 4 تا 8 روز
303,450 ریال
141,525 ریال
55,781 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 8 تا 14 روز
292,740 ریال
136,530 ریال
53,812 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 14 تا 23 روز
278,460 ریال
129,870 ریال
51,188 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 23 تا 52 روز
257,040 ریال
119,880 ریال
47,250 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 52 تا 152 روز
228,480 ریال
106,560 ریال
42,000 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه عمومی

62344 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه عمومی به قیمت 62,344 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی عمومی نیمه فوری