قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %20 0 تا 3 روز
285,600 ریال
133,400 ریال
52,600 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %20 1 تا 6 روز
285,600 ریال
133,400 ریال
52,600 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 6 تا 11 روز
249,900 ریال
116,725 ریال
46,025 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 11 تا 18 روز
239,190 ریال
111,722 ریال
44,052 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 18 تا 31 روز
224,910 ریال
105,052 ریال
41,422 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 31 تا 69 روز
203,490 ریال
95,048 ریال
37,478 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 69 تا 203 روز
174,930 ریال
81,708 ریال
32,218 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه مدیریت

52600 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه مدیریت به قیمت 52,600 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت