قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %20 0 تا 3 روز
539,840 ریال
214,480 ریال
107,240 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %20 1 تا 6 روز
539,840 ریال
214,480 ریال
107,240 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 6 تا 11 روز
472,360 ریال
187,670 ریال
93,835 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 11 تا 18 روز
452,116 ریال
179,627 ریال
89,814 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 18 تا 31 روز
425,124 ریال
168,903 ریال
84,452 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 31 تا 69 روز
384,636 ریال
152,817 ریال
76,408 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 69 تا 203 روز
330,652 ریال
131,369 ریال
65,684 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

107240 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 107,240 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری