قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %20 0 تا 3 روز
399,840 ریال
186,760 ریال
73,640 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %20 1 تا 6 روز
399,840 ریال
186,760 ریال
73,640 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 6 تا 11 روز
349,860 ریال
163,415 ریال
64,435 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 11 تا 18 روز
334,866 ریال
156,412 ریال
61,674 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 18 تا 31 روز
314,874 ریال
147,074 ریال
57,992 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 31 تا 69 روز
284,886 ریال
133,066 ریال
52,468 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 69 تا 203 روز
244,902 ریال
114,390 ریال
45,104 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

73640 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 73,640 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری