قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %0 0 تا 3 روز
674,800 ریال
268,100 ریال
134,050 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %0 1 تا 6 روز
674,800 ریال
268,100 ریال
134,050 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 6 تا 11 روز
607,320 ریال
241,290 ریال
120,645 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 11 تا 18 روز
587,076 ریال
233,247 ریال
116,624 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 18 تا 31 روز
560,084 ریال
222,523 ریال
111,262 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 31 تا 69 روز
519,596 ریال
206,437 ریال
103,218 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 69 تا 203 روز
465,612 ریال
184,989 ریال
92,494 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

134050 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 134,050 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری