قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 3 روز
316,540 ریال
147,630 ریال
58,188 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 1 تا 6 روز
316,540 ریال
147,630 ریال
58,188 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 6 تا 11 روز
283,220 ریال
132,090 ریال
52,062 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 11 تا 18 روز
273,224 ریال
127,428 ریال
50,225 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 18 تا 31 روز
259,896 ریال
121,212 ریال
47,775 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 31 تا 69 روز
239,904 ریال
111,888 ریال
44,100 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 69 تا 203 روز
213,248 ریال
99,456 ریال
39,200 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

58188 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 58,188 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری