قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 1 روز
949,620 ریال
443,555 ریال
174,895 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 0 تا 3 روز
949,620 ریال
443,555 ریال
174,895 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 3 تا 6 روز
849,660 ریال
396,865 ریال
156,485 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 6 تا 9 روز
819,672 ریال
382,858 ریال
150,962 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 9 تا 15 روز
779,688 ریال
364,182 ریال
143,598 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 15 تا 34 روز
719,712 ریال
336,168 ریال
132,552 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 34 تا 101 روز
639,744 ریال
298,816 ریال
117,824 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

174895 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 174,895 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری فوری