قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 2 روز
712,215 ریال
332,666 ریال
131,171 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 1 تا 4 روز
712,215 ریال
332,666 ریال
131,171 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 4 تا 8 روز
637,245 ریال
297,649 ریال
117,364 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 8 تا 14 روز
614,754 ریال
287,144 ریال
113,222 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 14 تا 23 روز
584,766 ریال
273,136 ریال
107,698 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 23 تا 52 روز
539,784 ریال
252,126 ریال
99,414 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 52 تا 152 روز
479,808 ریال
224,112 ریال
88,368 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

131171 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 131,171 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری نیمه فوری