قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 3 روز
423,938 ریال
198,016 ریال
78,078 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 1 تا 6 روز
423,938 ریال
198,016 ریال
78,078 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 6 تا 11 روز
379,312 ریال
177,172 ریال
69,859 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 11 تا 18 روز
365,925 ریال
170,919 ریال
67,394 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 18 تا 31 روز
348,075 ریال
162,581 ریال
64,106 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 31 تا 69 روز
321,300 ریال
150,075 ریال
59,175 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 69 تا 203 روز
285,600 ریال
133,400 ریال
52,600 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی

78078 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی به قیمت 78,078 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی