قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 3 روز
423,598 ریال
197,857 ریال
78,016 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 1 تا 6 روز
423,598 ریال
197,857 ریال
78,016 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 6 تا 11 روز
379,009 ریال
177,030 ریال
69,803 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 11 تا 18 روز
365,632 ریال
170,782 ریال
67,340 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 18 تا 31 روز
347,796 ریال
162,451 ریال
64,055 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 31 تا 69 روز
321,043 ریال
149,955 ریال
59,128 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 69 تا 203 روز
285,372 ریال
133,293 ریال
52,558 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی

78016 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی به قیمت 78,016 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی