قیمت ترجمه فارسی به آلمانی معماری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 6 روز
1,965,075 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 2 تا 12 روز
1,965,075 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 12 تا 22 روز
1,758,225 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 22 تا 36 روز
1,696,170 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 36 تا 62 روز
1,613,430 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 62 تا 138 روز
1,489,320 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 138 تا 405 روز
1,323,840 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به آلمانی در زمینه معماری

1965075 ترجمه 1 صفحه فارسی به آلمانی در زمینه معماری به قیمت 1,965,075 ریال در 0 تا 6 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به آلمانی معماری