قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی عمومی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %0 0 تا 3 روز
1,237,500 ریال
607,000 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %0 1 تا 6 روز
1,237,500 ریال
607,000 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 6 تا 12 روز
1,113,750 ریال
546,300 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 12 تا 20 روز
1,076,625 ریال
528,090 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 20 تا 34 روز
1,027,125 ریال
503,810 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 34 تا 76 روز
952,875 ریال
467,390 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 76 تا 223 روز
853,875 ریال
418,830 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه عمومی

607000 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه عمومی به قیمت 607,000 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی عمومی