قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی عمومی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %20 0 تا 3 روز
420,000 ریال
285,600 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %20 1 تا 6 روز
420,000 ریال
285,600 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 6 تا 12 روز
367,500 ریال
249,900 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 12 تا 20 روز
351,750 ریال
239,190 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 20 تا 34 روز
330,750 ریال
224,910 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 34 تا 76 روز
299,250 ریال
203,490 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 76 تا 223 روز
257,250 ریال
174,930 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه عمومی

285600 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه عمومی به قیمت 285,600 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی عمومی