قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی معماری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 3 روز
698,250 ریال
474,810 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 1 تا 6 روز
698,250 ریال
474,810 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 6 تا 12 روز
624,750 ریال
424,830 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 12 تا 20 روز
602,700 ریال
409,836 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 20 تا 34 روز
573,300 ریال
389,844 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 34 تا 76 روز
529,200 ریال
359,856 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 76 تا 223 روز
470,400 ریال
319,872 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه معماری

474810 ترجمه 1 صفحه فارسی به انگلیسی در زمینه معماری به قیمت 474,810 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی معماری