اگر برای انجام ترجمه متن خود زمان کافی ندارید می توانید از سرویس های ترجمه نیمه فوری و ترجمه فوری سایت ترجمه تخصصی استفاده نمایید. در این سرویس ها سعی شده در سریعترین زمان ممکن با حداقل هزینه سفارش انجام شود. 

برای آشنایی با روش زمان بندی لطفا جدول زیر را مطالعه فرمایید.

 نوع زمان بندی  متوسط زمان ترجمه برای 1000 کلمه هزینه (نرخ پایه با توجه به زمینه متفاوت است)
عادی 24 ساعت عادی
نیمه فوری 18 ساعت قیمت عادی * 1.5 
فوری 12 ساعت قیمت عادی * 2

شما می توانید برای کسب اطلاع دقیق از نرخ ترجمه ها به صفحه "لیست قیمت ترجمه" مراجعه فرمایید.