حسن م.

انگلیسی به فارسی

بیوگرافی

حسن م. از سه شنبه، 1 اردیبهشت 1394 عضو گروه ترجمه تخصصی است. ایشان تابحال 954,891 کلمه در قالب 238 سفارش ترجمه انجام داده است. آخرین مدرک تحصیلی حسن کارشناسی ارشد می باشد. زمینه های مورد علاقه حسن در ترجمه، مکانیک است.

238

تعداد سفارش

954,891

تعداد کلمات ترجمه

امتیاز

زمینه های تخصصی ترجمه حسن م.