اختصاص ۱۶۱ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی به شوش در

فارسی به عربی

1

صفحه

امتیاز