قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق

تعداد صفحه تعداد لغت درصد تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
223,425 ریال
120,825 ریال
68,175 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
211,012 ریال
114,112 ریال
64,388 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 11 روز
198,600 ریال
107,400 ریال
60,600 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 11 تا 18 روز
191,152 ریال
103,372 ریال
58,328 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 18 تا 31 روز
181,222 ریال
98,002 ریال
55,298 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 31 تا 69 روز
166,328 ریال
89,948 ریال
50,752 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 69 تا 203 روز
146,468 ریال
79,208 ریال
44,692 ریال

حقوق عمومی و تساوی حقوق

حقوق عمومی و تساوی حقوق، سیستم های قانونی هستند که در آن ها تصمیمات دادگاه صریحا به عنوان منابع حقوقی تصدیق می شوند. خط مشی سنت ، یا قاعده ی سابقه (معادل لاتین برای حمایت از تصمیمات) یعنی تصمیمات دادگاه های با رتبه ی بالاتر بر تصمیمات دادگاه های کوچکتر احاطه دارد. سیستم های حقوق عمومی همچنین بر اساس اساسنامه هایی که توسط قانون گزار وضع می شوند تکیه می کنند اما نسبت به سیستم حقوق مدنی، تلاش نظام مند (سیستماتیک) کمتری برای تدوین کردن قوانینشان دارند. حقوق عمومی از انگلستان سرچشمه گرفته است و زمانی که به امپراطوری بریتانیا گره خورد، تقریبا توسط تمامی کشور ها به ارث برده شد ( به استثنای مالت، اسکاتلند، ایالت لویزیانای امریکا و استان کبک کانادا). در انگلستان قرون وسطی فاتحیت نورمن ها منجر به اتحاد فرهنگ های قبیله ای مختلف و در نتیجه یک قانون عمومی برای کل کشور شد. حقوق عمومی زمانی توسعه یافت که سلطنت انگلستان به خاطر هزینه های گزاف نزاع برای کنترل قسمت های بزرگ فرانسه تضعیف شده بود. شاه جان توسط درباری های خود مجبور به امضای سندی شد که اقتدار (آتوریته) او در تصویب قوانین را محدود می کرد. این امتیاز بزرگ یا مگا کارتای مربوط به سال 1215 همچنین مستلزم این بود که قضات دربار، به جای اعمال عدالت استبدادی در مکان های غیر قابل پیش بینی، دادگاه ها و قضاوت های خود را در مورد کشور در یک مکان معین انجام دهند. {80} در این سیستم، یک گروه از قضات دارای تمرکز و نخبه نقشی غالب در وضع قوانین به دست آوردند و در مقایسه با همتایان اروپایی ، قوه ی قضاییه ی انگلیس بسیار متمرکز شد. مثلا در 1927 وقتی دادگاه عالی فرانسه 51 قاضی داشت، دادگاه منازعه عمومی انگلستان 5 قاضی داشت. {81} این قوه قضاییه ی قدرتمند و یکپارچه به یک سیستم بدون انعطاف و صلب حقوق عمومی تعالی بخشید. در نتیجه با گذر زمان تعداد زیاد و رو به افزایش شهروندان از شاه درخواست کردند که حقوق عمومی را باطل کند و صدر اعظم قضات از طرف شاه قضاوت کند که در هر پرونده چه تصمیمی منصفانه است. از زمان سر توماس مور، اولین وکیلی که به عنوان صدر اعظم قضات انتخاب شد، یک بدنه ی نظام مند برابری به موازات حقوق عمومی بدون انعطاف رشد کرد و دادگاه صدر اعظمی خود را توسعه داد. در اوایل از مساوات به گونه ای طعنه آمیز انتقاد می شد که متغییر و غیر قابل پیش بینی است که با تغییر سایز پای صدر اعظم قضات تغییر می کند. {83} اما با گذر زمان اصول و قواعد استواری یافت به ویژه در زمان لرد الدون. {84} در قرن  نوزدهم دو سیستم در همدیگر ترکیب شدند. در توسعه ی حقوق عمومی و تساوی حقوق، مؤلفان آکادمیک همیشه نقشی مهم را بازی کرده اند. ویلیام بلک استون مربوط به حدود سال 1760، اولین پژوهشگری بود که آن را توصیف کرد و آموزش داد. {85} اما صرفا در توصیف، محققانی که در جستجوی توضیح و ساختار های متضمن آن بودند، کم کم روشی که قانون در آن عمل می کرد را تغییر دادند.