قیمت ترجمه عمومی

انگلیسی به فارسی

تعداد صفحه تعداد لغت درصد تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 2 روز
187,312 ریال
93,750 ریال
45,000 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 2 تا 6 روز
174,825 ریال
87,500 ریال
42,000 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 6 تا 11 روز
162,338 ریال
81,250 ریال
39,000 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 11 تا 18 روز
154,845 ریال
77,500 ریال
37,200 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 18 تا 31 روز
144,855 ریال
72,500 ریال
34,800 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 31 تا 69 روز
129,870 ریال
65,000 ریال
31,200 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 69 تا 203 روز
109,890 ریال
55,000 ریال
26,400 ریال

مترجم عمومی

7,825 مترجم

ایمان ش.

محمد ث.

حامد پ.

بهاره ی.

میلاد ش.

مریم م.

حمید ق.

حمیرا ف.

محمد علی م.

هوشمند ز.

زهرا پ.

خدیجه گ.