قیمت ترجمه عمومی

انگلیسی به فارسی

تعداد صفحه تعداد لغت درصد تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 2 روز
178,500 ریال
83,250 ریال
32,812 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 2 تا 6 روز
166,600 ریال
77,700 ریال
30,625 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 6 تا 11 روز
154,700 ریال
72,150 ریال
28,438 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 11 تا 18 روز
147,560 ریال
68,820 ریال
27,125 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 18 تا 31 روز
138,040 ریال
64,380 ریال
25,375 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 31 تا 69 روز
123,760 ریال
57,720 ریال
22,750 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 69 تا 203 روز
104,720 ریال
48,840 ریال
19,250 ریال

مترجم عمومی

7,870 مترجم

دنیا ب.

حمید ق.

محمد ث.

مهدی گ.

زهرا پ.

حمیرا ف.

مهسا ی.

بهاره ی.

میلاد ش.

حامد پ.

ایت ش.

محمد ا.