قیمت ترجمه عمومی

انگلیسی به فارسی

تعداد صفحه تعداد لغت درصد تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 2 روز
238,000 ریال
111,000 ریال
43,750 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 2 تا 6 روز
226,100 ریال
105,450 ریال
41,562 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 6 تا 11 روز
214,200 ریال
99,900 ریال
39,375 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 11 تا 18 روز
207,060 ریال
96,570 ریال
38,062 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 18 تا 31 روز
197,540 ریال
92,130 ریال
36,312 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 31 تا 69 روز
183,260 ریال
85,470 ریال
33,688 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 69 تا 203 روز
164,220 ریال
76,590 ریال
30,188 ریال

مترجم عمومی

7,991 مترجم

محمد علی م.

محمد ا.

حمیرا ف.

خدیجه گ.

آناهیتا ن.

مریم م.

علیرضا س.

زهرا پ.

ایت ش.

زینب ن.

هوشمند ز.

بهاره ی.