قیمت ترجمه عمومی

انگلیسی به فارسی

تعداد صفحه تعداد لغت درصد تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 4 روز
132,400 ریال
71,600 ریال
40,400 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 4 تا 12 روز
124,125 ریال
67,125 ریال
37,875 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 12 تا 22 روز
115,850 ریال
62,650 ریال
35,350 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 22 تا 36 روز
110,885 ریال
59,965 ریال
33,835 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 36 تا 62 روز
104,265 ریال
56,385 ریال
31,815 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 62 تا 138 روز
94,335 ریال
51,015 ریال
28,785 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 138 تا 405 روز
81,095 ریال
43,855 ریال
24,745 ریال

مترجم عمومی

7,764 مترجم

محمد ا.

حمیرا ف.

ایت ش.

معصومه ا.

زهرا پ.

مهدی گ.

مریم م.

هوشمند ز.

خدیجه گ.

حمید ق.

محمد ث.

دنیا ب.