قیمت ترجمه معماری

انگلیسی به فارسی

تعداد صفحه تعداد لغت درصد تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %20 0 تا 3 روز
539,840 ریال
214,480 ریال
107,240 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %20 1 تا 6 روز
539,840 ریال
214,480 ریال
107,240 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 6 تا 11 روز
472,360 ریال
187,670 ریال
93,835 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 11 تا 18 روز
452,116 ریال
179,627 ریال
89,814 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 18 تا 31 روز
425,124 ریال
168,903 ریال
84,452 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 31 تا 69 روز
384,636 ریال
152,817 ریال
76,408 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 69 تا 203 روز
330,652 ریال
131,369 ریال
65,684 ریال

معماری فرآیند و همچنین محصول برنامهریزی، طراحی، و ساخت ساختمانها و دیگر سازههای فیزیکی است. آثار معماری، در فرم مواد ساختمانها، اغلب به عنوان نمادهای فرهنگی و نیز آثار هنری در نظرگرفته میشوند. تمدنهای تاریخی اغلب با دستاوردهای معماری ماندگار خود شناسایی میشوند.
"معماری" میتواند به معنی موارد زیر باشد:
یک اصطلاح عمومی برای توصیف ساختمانها و دیگر سازههای فیزیکی.
هنر و علم طراحی ساختمانها و (برخی از) سازههای غیرساختمانی.
شیوه طراحی و روش ساخت ساختمانها و دیگر سازههای فیزیکی.
کار معمار، که در آن معماری به معنای ارائه خدمات حرفهای در ارتباط با طراحی و ساخت ساختمانها، یا محیطهای ساخته شده است.
فعالیت طراحی معمار، از سطح کلان (طراحی شهری، معماری منظر) تا سطح خرد (جزئیات ساختمان و وسائل).

معماری انجام برنامهریزی، طراحی و ساخت فرم، فضا و محیط برای انعکاس ملاحظات عملکردی، فنی، اجتماعی، محیطی و زیباییشناسی است. معماری مستلزم دستکاری و هماهنگی خلاقانه مواد و فنآوری، و نیز نور و سایه است. معمولا نیازمندیهای متضاد باید حل شوند. معماری همچنین شامل جنبههای عملی تحقق ساختمانها و سازهها، شامل برنامهریزی و زمانبندی، تخمین و برآورد هزینه و مدیریت ساختو ساز است. مستندات ایجاد شده توسط معماران، معمولا مانند نقاشیها، نقشهها و مشخصات فنی، ساختار و / یا رفتار یک ساختمان یا نوع دیگری از سیستم که ساخته شده و یا در دست ساخت است را تعریف مینماید.
واژه "معماری" همچنین برای توصیف دیگر سیستمهای طراحی شده، مخصوصا در فنآوری اطلاعات اتخاذ شده است.

مترجم معماری

467 مترجم


نظریه معماری
رساله های تاریخی
نخستین کار نوشته شده باقی مانده در موضوع معماری “De architectura” است که توسط معمار رومانی ویتروویوس در اوائل نخستین قرن پس از میلاد مسیح نگارش شده است. بر طبق نظر ویتروویوس، یک ساختمان خوب باید سه اصل ثبات و استحکام، جنس و زیبایی را برآورده نماید. که معادل آن در انگلیسی مدرن عبارت خواهد بود از:
دوام: یک ساختمان باید استوار بوده و در شرایط خوب، باقی بماند.
سودمندی: یک ساختمان باید برای اهدافی که بدان منظور مورد استفاده واقع میشود مناسب باشد.
زیبایی: یک ساختمان باید زیبا و خوشایند باشد.
به گفته ویتروویوس، معمار باید تا حد ممکن در جهت تحقق هریک از این سه ویژگی تلاش نماید. لئون باتیستا آلبرتی، که ایدههای ویتروویوس را در رساله خود تحت عنوان “De Re Aedificatoria” شرح داد، زیبایی را در ابتدا به عنوان تناسب دید، اگرچه زینت هم نقش مهمی ایفا میکند.
برای آلبرتی، قوانین تناسب آنهایی بودند که شکل انسان ایدهآل، به معنی طلایی، را اداره میکرد. بنابراین مهمترین جنبه زیبایی، یک بخش ذاتی از یک شیء و بر اساس حقایق قابل تشخیص جهانی بود، نه به عنوان چیزی سطحی.
مفهوم سبک در هنرها تا قرن شانزدهم توسعه نیافته بود، پس از آن، در قرن هجدهم نوشته وساری:تحت عنوان "زندگی عالی رتبهترین نقاشان، مجسمهسازان، و معماران" به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، و ایتالیایی ترجمه شده است. برجهای پارلمان انگلستان در لندن، که از آن سوی رودخانه دیده میشوند، یک ساختمان عظیم دارای سبک معماری گوتیک ویکتوریا با دو برج بزرگ و رأسهای بسیار است.